Türkiye Cumhuriyeti

Anvers Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Tanıma-tenfiz Davası , 05.03.2010

VELAYETE İLİŞKİN MAHKEME KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI VE TENFİZİ

- Pasaport Kanunu’nun 17/c maddesi uyarınca çocuklara düzenlenecek pasaportlarda anne ve babanın onayının alınması gerekmektedir. Yabancı ülkede çocuk hakkında verilmiş velayeti de içeren boşanma kararının Türkiye’de tanıma ve tenfiz edilmemesi halinde, mevzuat açısından velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılmaya devam edildiğinden her ikisinin de onayının alınması gerekmektedir.

-1980 tarihli “Çocukların Velayetine ilişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların Velayetinin İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi”, kapsamında Belçika’da yaşayan Türk vatandaşları Belçika mahkemelerince verilmiş velayet kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizini teminen Belçika Adalet Bakanlığı’na (4 Place Poelaert B-1000 Brüksel) yapacakları başvuru sonucunda Türkiye’ye gitmeksizin ve hiçbir masraf yapmaksızın kararın tanınması ve tenfizini sağlayabileceklerdir (Sözleşme mad.4/1).

Belçika Adalet Bakanlığı başvuruyu Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına iletmekte, Adalet Bakanlığımız ise konuyu Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirerek Savcılık tarafından tanıma ve tenfiz için başvuruda bulunan adına tanıma ve tenfiz davası açılmasını sağlamaktadır.

- Belçika Adalet Bakanlığı’na yapılacak tanıma ve tenfiz başvurusuna eklenmesi gereken belgeler şunlardır (mad.13):

(a) Belçika Adalet Bakanlığı’na, başvuruda bulunan adına hareket etmeye veya bu amaçla başka bir temsilci tayin etmeye yetki veren bir belge;

(b) Kararın aslına uygunluğu onaylı bir örneği;

(c) Davalı veya yasal temsilcisinin gıyabında verilmiş bir karar söz konusu ise, dava dilekçesi veya benzeri belgenin davalıya usulen tebliğ edilmiş olduğunu saptayan belge;

(d) Gerektiği takdirde, kararın Belçika kanununa göre infaz edilebilir olduğunu saptayan belge;

(e) Mümkün olduğu takdirde, çocuğun nerede bulunduğunu veya bulunabileceğini belirten bilgiler;

(f) Çocuğun velâyetinin ne suretle iade edilebileceğine ilişkin öneriler.

- Tanıma ve tenfiz kararı konusunda başvurulacak Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına gönderilecek evrakların Türkçe çevirilerinin eklenmesi gerekmektedir. Türkçe çeviri yapılamadığı takdirde İngilizce veya Fransızca çevirilerinin eklenmesi de yeterli olacaktır.